Skip to main content
Ikrafttrædelsesdato: 1. November, 2020

Vilkår & Betingelser

for medlemskab af Fægteklubben Trekanten

1. Generelt

Som medlem af foreningen er man til enhver tid underlagt forenings vedtægter. I forlængelse af disse vedtægter gælder følgende vilkår og betingelser.

 • Ikraftrædelse

  Disse vilkår og betingelser er gældende for alle der opholder sig i foreningeslokalerne eller deltager på et af foreninges hold eller i en af foreninges aktiviteter.

 • Træningstider / Hold

  Foreningen kan træffe beslutning om ændring, nedlæggelse samt oprettelse af træningstider, træningssteder og holdtyper uden forudgående varsel. Dog tilstræbes det at give rimelig varsling af ændringer der i væsentlig grad påvirker medlemmerne.

  Foreningen er ikke forpligtiget til at yde økonomisk kompensation af nogen art (f.eks. regulering, reducering eller tilbagebetaling af kontingent) som følge af, men ikke begrænset til, ændring af tilbud, ændringer i træningstider, aflysninger, nedlæggelse af hold eller hvis foreningen tvinges til at holde lukket.

 • Alkohol

  Generelt ønsker foreningen ikke at associere alkohol og sport, dog er det tilladt at nyde alkohol i foreningslokalet efter træning så længe det gøres med måde og ikke er til gene. Det er ikke tilladt at medbringe alkohol ind på fægtesalen.
  Almindelig gældende regler skal til enhver tid overholdes.

 • Rygning

  Rygning er IKKE tilladt!
  Alle foreningens områder er røgfrie, ligeså er de kommunale lokaler og områder.

 • Telefon

  Foreningstelefonen kan frit anvendes til nationale samtaler.

 • Internet / WiFi

  Der stilles gratis internet til rådighed for alle foreningens medlemmer. Dette kan tilgås via WiFi men er dog opsat med begrænset hastighed. Det er ikke tilladt at anvende denne adgang til søgning/hentning/deling af ulovlig eller stødende materiale.

 • Markedsføring

  Som medlem giver du som udgangspunkt tilladelse til at foreningen kan anvende fotos og videoer optaget under træning, stævner, lejre og andre foreningsaktiviteter som en del af foreningens markedsføring af foreningen og sporten.

 • Bortvisning / Eksklusion

  Foreningen samt dens instruktører og trænere kan til enhver tid bortvise et medlem fra træningen, såfremt medlemmet ikke følger foreningens regler eller trænernes/instruktørernes instruktioner, er til fare for sig selv eller andre eller misbruger den tillid gives medlemmet.
  Forholdet rapporteres til bestyrelsen, der kan træffe afgørelse om en eksklusion jf. vedtægterne.

 • Doping

  Det er strengt forbudt at bruge præstationsfremmende stoffer eller stoffer der optræder dopinglisten. Brug af disse stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning.

 • Whistleblower-ordning

  Får et medlem kendskab til et ulovligt forhold i foreningen eller et forhold der strider mod foreningens regler, kan medlemmet kontakte et at foreningens bestyrelsesmedlemmer og være garanteret en anonym behandling af henvendelsen.

 • Lektioner

  Foreningen tilstræber at tilbyde individuelle lektioner i forbindelse træningen. Dog er medlemmerne ikke berettiget til at modtage en lektion.

  Trænerne planlægger afviklingen af lektioner og kan til enhver tid beslutte rækkefølgen samt hvilke fægtere der skal prioriteres.

 • Sikkerhed

  Ved al fri fægtning skal der af sikkerhedshensyn bæres maske, fægtejakke, handske (der dækker over ærmet) og lange bukser.

  Kvinder skal desuden altid bruge brystbeskyttere!

  Øget sikkerhed opnås ved brug af følgende rekvisitter (obligatorisk for officielle FIE-stævner):

  • FIE-fægtejakke
  • FIE-maske 1600N
  • FIE-sikkerhedsvest
  • FIE-fægtebukser
  • FIE-klinger (elektrisk fægtning)

  Hvert enkelt medlem har ansvaret for egen sikkerhed - al deltagelse i foreningens aktiviteter eller ophold i foreningens lokaler sker på eget ansvar!

 • Foreningens lokaler, installationer og materiel

  Foreningens lokaler, installationer og rekvisitter skal behandles med omhu.

  Beskadigelser af foreningens installationer eller øvrige ejendele skal meddeles bestyrelsen i kort skriftlig form (afleveres til fægtelærer, bestyrelsesmedlem eller lægges i postkassen uden for trænerkontoret). Bestyrelsen vil da tage stilling til eventuelle erstatningsspørgsmål.

  Undlader man at informere om, at man har knækket en eller flere af foreningnens våben/er kommet til at beskadige installationer/andre af foreningens dele, betragtes det som forsøg på snyd, hvilket i givet fald, ligesom uautoriseret brug af foreningens eller privat våben/udstyr/materiel, kan medføre bortvisning.

  Foreningens materiel må ikke anvendes til privat brug eller fjernes fra foreningens lokaler uden tilladelse af bestyrelsen.

2. Foreningesudstyr (Adgang, lån, leje)

Udstyr kan lånes gratis ifm. en prøvetime på en af foreningens hold.

Herudover skal man enten købe sig adgang til foreningsudstyret eller anskaffe sig sit eget udstyr.

Enkelte hold/medlemskaber kan dog have udstyrslån inkluderet i prisen. Dog vil dette fremgå tydeligt af holdbeskrivelsen/medlemskabet. Den ansvarlige træner kan oplyse om dette.

Ekstraordinær udstyrsudlån, kan ske hvis træneren skønner det nødvendigt.

Enhver skade/defekt på foreningensmateriel, det sig være udlånt eller udlejet, skal meddelels træneren med det samme – den der har anvendt udstyret er erstatningsansvarlig for enhver skade/defekt opstået under brug. Undtaget herfra er dog udstyr anvendt i forbindelse med en prøvetime eller hvis der er købt generel adgang til foreningsudstyr inden skaden opstår og det skønnes at skaden er sket utilsigtet.

Foreningsudstyr må ikke fjernes fra forenings lokaler uden forudgående tilladelse fra den ansvarlige træner. Udstyret må ej heller opbevares som privat udstyr.

 • Udstyr

  Foreningsudstyr må ikke ændres, skilles af eller på nogen måde manipuleres. Der må ikke udføres uathoriseret reparation af udstyret.

  Udstyret funktion og sikkerhed kontrolleres inden det udleveres til medlemmet.

 • Periodens start

  Perioden starter så snart udstyret registeres som lånt af / udleveret til medlemmet af en træner eller en foreningsadministrator.

 • Betaling af lån/leje

  Omkostningen opkræves sammen med kontingentet og efter den til enhvert tid gældende prisliste. Priserne oplyses ved periodens start og kan ses på medlemmets kontooversigt. Ændringer af pris i perioden oplyses via e-email af medlemsservice mindst 14 dages varsel.

  Omkostningen beregnes forholdsmæssigt ud fra periodens start og afslutning for det enkelte stykke udstyr.

 • Vedligeholdelse, skade og tab

  Medlemmet skal for egen regning vedligeholde udstyret i perioden.

  Medlemmet må ikke selv fortage reparationer på udstyret, men skal bringe det til en, af foreningen godkendt våbenmester eller reparatør.

  Hvis udstyret går i stykker i løbet af de første 3 måneder af perioden, dækker foreningen omkostningerne til reparationen.

  Udstyr afleveret til reparation ombyttes til tilsvarende udstyr i omtrendt samme stand.

  Hvis udstyr mistes, forpligter medlemmet sig til at betale genanskaffelsesværdien til foreningen.

 • Returnering af udstyret

  Så snart et stykke udstyr modtages retur, registeres det som afleveret i systemet - herefter anses perioden for afsluttet for det pågældende stykke udstyr.

  Udstyr skal afleveres i væsentligt samme stand som det blev udleveret i. Er dette ikke tilfældet, forbeholder foreningen sig ret til at opkræve et gebyr svarende til værdiforringelsen.

3. Fægtesalen

- Ryparkens Idrætsanlæg
 • REGLER for ophold i hallen
  • Adgang kun tilladt med indendørssko – gadesko/udendørssko er IKKE tilladt
  • Drikkevarer i åbne beholdere, herunder glas og krus er IKKE tilladt
  • Træningspåklædning skal som minimum bestå af T-shirt og shorts
  • Det er ikke tilladt at medbringe alkohol i hallen
  • Anvendt udstyr skal stilles på plads efter brug
  • Trænernes/Instruktørernes anvisninger skal følges
 • Omklædning

  Der er kønsadskilte omklædningslokaler placeret i forlængelse af foreningens lokaler. Man opfordres til IKKE at efterlade nogle effekter i omklædningslokalerne, da disse er uden opsyn. Skiftetøj og tasker kan opbevares i foreningslokalet i et af de dertil indrettede rum.

 • Opbevaring af udstyr

  Medlemmerne kan opbevare private fægterelaterede effekter i foreningens lokaler i de dertil indrettede områder så længe de har et aktivt medlemskab.

  Opbevaringen sker på eget ansvar og foreningen kan ikke holdes erstatningsansvarlig for effekters bortkomst.

  Alle effekter skal som minimum påføres medlemmets fornavn og initial for efternavn.

  • Våben
   Kan kun opbevares i våbenstativerne markeret med rødt og hvert medlem kan maksimalt tildeles to pladser. Pladserne tildeles af en træner og skal registreres i oversigtsarket.
  • Masker
   Kan opbevares under eller imellem de røde våbenstativer og hvert medlem må maksimalt opbevare to masker.
  • Tøj
   Et sæt fægtetøj kan opbevares på en eller flere bøjler i tørrerummet. Ved kratig lugt opfordres man til at hjemtage tøjet og vaske det.
  • Sko
   Kan stilles i skoreolen i mellemgangen - maksimalt to par sko per medlem.
  • Handsker, ledninger og andre småeffekter
   Skal enten opbevares i masken eller sammen med tøjet.

  Senest 30 dage efter afsluttet aktivt medlemskab, skal man have fjernet alle opbevarede effekter. Efter denne periode vil effekterne overgå til foreningen.

  Udstyr og andre personlige effekter efterladt andre steder end de dertil indrettede zoner i foreningens lokaler, vil blive fjernet uden ansvar.

4. Fitnesslokalet

- Ryparkens Idrætsanlæg
 • Adgang

  Alle aktive medlemmer har adgang til fitnesslokalet samt det udstyr der befinder sig der. Dog skal medlemmer under 16 år indhente tilladelse fra en værge/forældre og må kun opholde sig i lokalet når der er en instruktør/træner til stede.

 • Træningstider

  Lokalet kan frit benyttes i det tidsrum der er allokeret til foreningen.

  Holdtræning har dog førsteprioritet til maskiner/udstyr.

 • REGLER for ophold i lokalet
  • Adgang kun tilladt med indendørssko – gadesko/udendørssko er IKKE tilladt
  • Drikkevarer i åbne beholdere, herunder glas og krus er IKKE tilladt
  • Træningspåklædning skal som minimum bestå af T-shirt og shorts
  • Håndklæde(r) skal medbringes
  • Maskiner, måtter og bænke skal aftørres efter brug
  • Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage alkohol i lokalet
  • Anvendt udstyr skal stilles på plads efter brug, herunder vægtskiver
  • Maskinerne må ikke flyttes
  • Tasker/bags må ikke medbringes i lokalet
  • Trænernes/Instruktørernes anvisninger skal følges
  • Udstyr, redskaber og andet materiel der befinder sig i lokalet må ikke fjernes derfra.

  Sidste person der forlader lokaler skal sørge for at vinduerne er forsvarligt lukket, slukke musik samt lyset og sørge for at adgangsveje (dørene) er lukkede og aflåste.

Fencing Club Trekanten
Lyngbyvej 104
2100 Copenhagen OE
Denmark

Phone: +45 39 27 13 13
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.